Hz. Muhammed

7 ay önce

Kaynaklar, ilk birkaç vahiyden sonra inkıta-yı vahyden (vahyin kesildiğinden) bahsederler. Kesilme müddeti hakkındaki rivayetler, 40 gün ila 3 yıl arasında muhteliftir. Bu süre zarfında Hz. Muhammed, derin bir teesür (üzüntü) ve ümitsizliğe düşmüş ve Hz. Cebrail kendisine görünerek teskin etmişti. Bu inkıtanın gerçek sebebini bilemeyiz ama görülen hikmetleri şöylece hülasa edebiliriz: - Resulüllah'ın, ıstırap ve elemlere dayanmaya önceden alıştırılarak olgunlaşmasını temin...

9 ay önce

İslam'a gizli davet dönemi dönemi 3 yıl sürmüştür. Resulüllah'ın davetinin başlangıcında, üç yıl müddetle gizli hareket etmesi şüphesiz kendi nefsi hesabına korktuğundan değildi. Eğer Allah, o'na başlangıçta açık daveti emretmiş olsaydı, hiç düşünmeden açık davete geçerdi. Ne var ki; o devrede İslam'a meyli ve yatkınlığı olanlara tebliğde bulunmakla yetinildi. Çünkü, bu kimseler ileriki merhalelerde de güçlüklerle karşılaşınca sabır gösterebileceklerdi. İlk...

1 yıl önce

Bir kısım Kureyşli, Medine'deki yahudi bilginlerine müracaat ederek, onlardan Hz. Peygamber'e sormak üzere zor sorular hazırlamalarını istediler. Onlar da üç soru hazırlayıp şöyle dediler: Bu üç soruyu cevaplarsa bilin ki, Allah'ın peygamberidir. Üç soru şunlardı: Ashab-ı Kehf, Zü'l-Karneyn'in kıssası ve Ruh'un mahiyeti. Hz. Peygamber'e sorular sorulunca şöyle dedi: Size yarın cevap vereyim. Bunu derken; "İnşallah" (Allah dilerse) demeyi unutmuşlardı. Bu sebeple Allah hem ümmete ders...

2 yıl önce

İslam Ordusu'nun Mekke'yi fethetmesinin ardından Havazin ve Sakif kabilelerinin Müslümanlara savaş açmak için birleştiğini öğrenen Hz. Muhammed, 12.000 kişilik bir ordu ile Huneyn vadisine (Taif yakınlarında bulunan bir yer) yöneldi. Düşman askerlerinin sayısı 40.000 idi. Müslümanlar Saldırı İçin İlerliyor İslam Ordusu savaş bölgesine yaklaştığında Peygamber Efendimiz, müslümanların saflarını düzenledi. Sancakları komutanlara ve kabile liderlerine veren Hz. Muhammed, muhacir savaşçılarının sancağını ise Hz....

2 yıl önce

Bedir savaşının sonuçları Mekkeliler için çok ağır olmuştu. Kureyş'in ileri gelenlerinin çoğu müslümanlar tarafından tarafından öldürülmüştü. Bedir savaşını kaybeden Mekkeliler ruhi bir çöküntü yaşıyordu. Kaybettikleri itibarlarını yeniden kazanmak ve savaşta ölenlerin intikamını almak için Kureyşliler Medine'ye saldırı kararı aldı. Bedir'in üzerinden bir yıl geçmeden Kureyş hazırlıklarını tamamladı.

2 yıl önce

Uhud'da, Hz. Peygamberin emrine itaat etmeyen Abdullah bin Cubeyr komutasındaki okçuların bu davranışı adeta savaşın gidişini tersine çevirdi. Müslümanlar galipken mağlup durumuna düştüler. Savaş başladıktan sonra, Kureyş büyük kayıplar vererek geri çekilmeye başladı. Dağdaki gediğe yerleştirilmiş olan okçular, Kureyşliler'in dağılmaya başladıklarını görünce, yerlerinde durmalarına gerek olmadığını sanarak, ganimet toplamak maksadıyla bulundukları yeri terk ettiler. İyi bir savaşçı olan Halid bin Velid,...

2 yıl önce

Hz. Muhammed, Uhud'a varınca ashabını savaşa hazırladı. Şevval ayının 7'sinde, sabahleyin iki ordu karşı karşıya geldi. İslam ordusu karargahını kurmuş, Uhud Dağı'nı çevirmişti. Okçuların Komutanı Abdullah bin Cubeyr Dağın ortasında bir gedik vardı. Düşmanların dağın arkasından dolaşıp, İslam ordusunu vurma tehlikesi bulunuyordu. Bu durumu düşünen Hz. Peygamber, Abdullah b. Cubeyr komutasındaki 50 okçuyu bu noktaya yerleştirdi. Müslümanların topyekün öldürülmelerini görseler dahi yerlerini...

2 yıl önce

Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra da müşriklerin baskıları devam etti. Mekkeli müşrikler, Mekke'de kalan zayıf müslümanlara eziyet etmelerinin yanında Mekke'yi terketmelerine de izin vermiyorlardı. Ayrıca Mekkeli müşrikler, Medine'yi de ciddi bir ekonomik kuşatma altında tutuyorlardı. Müşrikler, Medine'ye yiyecek taşınmasını yasakladılar ve ticaret kervanlarını engellemeye başladılar. Bu ekonomik baskı uzun süre devam etti. Öyle ki Medine halkı yiyecek temin edebilmek için...

2 yıl önce

Evs ve Hazrec kabileleri Medine'nin yerlisiydi. Bu iki kabile arasında uzun zamandır süren bir düşmanlık vardı. Hz. Muhammed, Hicret'ten sonra bu iki kabile arasında kardeşlik bağı kurdu. Hz. Peygamber, ikinci olarak Ensar (Mekkeli müslümanlara yardım eden Medineli halk) ve Muhacirler (Mekke'den Medine'ye göç eden müslümanlar) arasında kardeşlik akdi yapılması emrini verdi. Böylece Muhacir ile Ensar aralarında kardeşlik akdi yaptılar ve birbirlerinin...

2 yıl önce

Hicret, Hz. Muhammed ve diğer müslümanların, baskılardan kurtulmak için 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmelerine verilen isimdir. Ebu Talib’in ölümünden sonra Kureyş’in Hz. Muhammed’e ve müslümanlara yönelik baskı ve işkenceleri iyice artmıştı. Hz. Muhammed bu şartlar altında on üç yıl mücadele etti. Allah’ın bir lütfu olarak, bu dönemde Medine’nin Evs ve Hazrec kabileleri İslam’ı kabul etmişlerdi. Medineli müslümanlar Hz. Muhammed’e biat ettiler...

1 2
Yukarı Çık